top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY SETTINGS

Algemene voorwaarden

Danny Ruijgrok Mindful Trainen, statutair gevestigd te (2316DH) Leiden aan de Hertzstraat 43 (info@mindfultrainen.nl) ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 67595812, hierna te noemen: ‘MINDFUL TRAINEN’

1. Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MINDFUL TRAINEN en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MINDFUL TRAINEN en de klant. De klant kan zowel een consument zijn als een zakelijke klant (handelend in uitoefening van beroep of bedrijf). Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden specifiek van toepassing zijn op een overeenkomst tussen MINDFUL TRAINEN en een zakelijke klant dan wel MINDFUL TRAINEN en een consument, staat dit bij het artikel aangegeven. Indien dit niet specifiek is aangegeven, is het artikel van toepassing op overeenkomsten tussen MINDFUL TRAINEN en zowel consumenten als zakelijke klanten.
1.2 De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.4 MINDFUL TRAINEN kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.
1.5 MINDFUL TRAINEN behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, leveringen te weigeren.

2. Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van MINDFUL TRAINEN zijn vrijblijvend, tenzij door MINDFUL TRAINEN schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door MINDFUL TRAINEN aangeboden goederen, digitale inhoud en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MINDFUL TRAINEN niet.
2.4 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MINDFUL TRAINEN opgegeven gegevens waarop MINDFUL TRAINEN haar aanbieding baseert. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met MINDFUL TRAINEN komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
3.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MINDFUL TRAINEN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MINDFUL TRAINEN is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MINDFUL TRAINEN passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal MINDFUL TRAINEN daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.5 MINDFUL TRAINEN kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien MINDFUL TRAINEN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.6 MINDFUL TRAINEN zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Het bezoekadres van de vestiging van MINDFUL TRAINEN waar de klant met klachten terecht kan.
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. Indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
g. In geval van een duurtransactie is de bepaling in dit lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4. Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van producten

4.1 Bij de koop van een product mag de klant de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn begint de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
4.2 De klant mag datgene doen dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan zijn verwachtingen. De klant dient daarbij zorgvuldig met het product en de bijgeleverde verpakking om te gaan.
4.3 Als de klant het product terug wil sturen, dient hij dit binnen veertien dagen aan de ondernemer te laten weten op een manier zoals de ondernemer heeft aangegeven. Zodra de retour is gemeld, dient de klant het product binnen de volgende veertien dagen retour te sturen.
4.4 In geval van herroeping, dient de klant het product met de bijgeleverde verpakking en alle geleverde toebehoren te retourneren conform de instructies die de ondernemer hierover heeft verstrekt.
4.5 De klant betaalt de kosten van de retourzending.
4.6 De ondernemer betaalt het volledige factuurbedrag van het geretourneerde product terug aan de klant binnen veertien dagen nadat het product door de ondernemer retour is ontvangen, of de klant een verzendbewijs heeft overlegd.

5. Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van diensten

5.1 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn begint bij het aangaan van de overeenkomst.
5.2 Het herroepingsrecht geldt niet indien de dienst volledig is geleverd. De klant heeft met het online aanvragen van de dienst uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gegeven voor het uitvoeren van de dienst. De klant verklaart met het plaatsen van de bestelling dat hij zijn herroepingsrecht verliest op het moment dat de dienst volledig is geleverd.
5.3 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door MINDFUL TRAINEN bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6. Uitsluiting herroepingsrecht voor klanten

6.1 MINDFUL TRAINEN kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als MINDFUL TRAINEN dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

a. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en/of indien de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra MINDFUL TRAINEN de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
b. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
c. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

7. Prijzen

7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7.2 In afwijking van het vorige lid kan MINDFUL TRAINEN producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar MINDFUL TRAINEN geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
7.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
7.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien MINDFUL TRAINEN dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

8. Betaling

8.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
8.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MINDFUL TRAINEN te melden.
8.3 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door MINDFUL TRAINEN is gewezen op de te late betaling en MINDFUL TRAINEN de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MINDFUL TRAINEN gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

9. Garantie voor klanten

9.1 De klant heeft recht op de wettelijke garantie en een deugdelijk product.
9.2. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
9.3 Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet.
9.4 De garantie vervalt wanneer:

a. De klant een product zelf heet aangepast of door derden heeft laten repareren dan wel aanpassen.
b. Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de klant, zoals water- of stootschade.

9.5. De klant brengt de ondernemer onmiddellijk na het ontdekken van een gebrek aan het product van het gebrek op de hoogte.

10. Reclamatie bij een overeenkomst met een zakelijke klant

10.1 De klant dient binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst of na factuurdatum te reclameren. Reclamatie dient plaats te vinden per aangetekend schrijven en dient onderbouwd te zijn.
10.2 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
10.3 Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van MINDFUL TRAINEN.

11. Overmacht bij een overeenkomst met een zakelijke klant

11.1 In geval van overmacht heeft MINDFUL TRAINEN het recht de overeenkomst op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat MINDFUL TRAINEN gehouden is tot schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/ storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, brand, staking, de gevolgen van natuurgeweld e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door MINDFUL TRAINEN bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.

12. Aansprakelijkheid bij een overeenkomst met een zakelijke klant

12.1 De aansprakelijkheid van MINDFUL TRAINEN is in alle gevallen beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van MINDFUL TRAINEN beperkt tot een bedrag van maximaal € 250,-.
12.2 MINDFUL TRAINEN is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3 MINDFUL TRAINEN is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derden.

13. Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MINDFUL TRAINEN.
13.2 Bij MINDFUL TRAINEN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MINDFUL TRAINEN binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14. Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen MINDFUL TRAINEN en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen die tussen MINDFUL TRAINEN en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen MINDFUL TRAINEN en de klant gesloten overeenkomst, worden, behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, beslecht door de bevoegde rechter te Leiden.

Versie 2017-05-10

Privacy policy Mindful Trainen (mei 2018)

Mindful Trainen, gevestigd aan de Hertzstraat 43, 2316DH te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mindfultrainen.nl, Hertzstraat 43, 2316DH Leiden
+31624380439
Danny Ruijgrok is de eigenaar van Mindful. Zij is te bereiken via danny@mindfultrainen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mindful Trainen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Evt. medische gegevens indien je dit zelf belangrijk vindt om te melden. Deze velden zijn niet verplicht.
– Bankrekeningnummer
– Foto’s voor reclamedoeleinden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via danny@mindfultrainen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Tijdens de uitvoering van onze diensten maken wij regelmatig foto’s voor reclamedoeleinden op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Voordat er foto’s gemaakt worden zullen wij altijd om toestemming vragen of je ermee akkoord gaat dat er foto’s gemaakt worden en of deze gepubliceerd mogen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mindful Trainen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw aanmelding of vraag
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Mindful Trainen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Mindful Trainen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Mindful Trainen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
– Adresgegevens – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
– Telefoonnummer – je telefoonnummer is indien je deze zelf hebt ingevuld (geen verplicht veld) bewaard in het in het archief aanmeldformulieren op onze mailserver en in het digitale adresboek. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Mindful Trainen
– E-mailadres – je e-mailadres wordt bewaard in het archief aanmeldformulieren op onze mailserver en in het digitale adresboek.Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Mindful Trainen. – Medische gegevens – je medische gegevens bewaren we indien je deze zelf hebt ingevuld (geen verplicht veld) in het archief aanmeldformulieren op onze mailserver. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Mindful Trainen.
– Bankrekeningnummer – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
Indien je graag wil dat we je ingevulde contactformulier volledig wissen in ons archief, dan kun je dit aangeven via danny@mindfultrainen.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Mindful Trainen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindful Trainen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Mindful Trainen gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Mindful Trainen gebruikt Google Analytics, maar heeft deze privacy vriendelijk ingesteld. Dit betekent dat wij:
– Google Analytics-cookies gebruiken;
– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
– het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
– ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;
– geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindful Trainen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar danny@mindfultrainen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mindful Trainen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Mindful Trainen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via danny@mindfultrainen.nl


Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

bottom of page